โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1-19 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (งานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง) ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเทศบาลตำบลนาโพธิ์ จะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษ๊ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูล การสอบถามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี และเรื่องอื่นๆ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่

แสดงความคิดเห็นของท่าน