โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดงาน”โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ สรงน้ำพระพุทธรูป , ขอขมาผู้สูงอายุ ,รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ,การประกวดเทพีผู้สูงอายุ ,การประกวดเทพีสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ในการนี้ขอขอบคุณไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ,ผู้สูงอายุทุกท่าน ,ส่วนราชการ ,องค์กรภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์และประชาชนทั่วไป ที่มีส่วนช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเทศบาลตำบลนาโพธิ์ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ **ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ**

แสดงความคิดเห็นของท่าน