โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลนาโพธิ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2567 ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นเคยในโอกาสต่อไป

แสดงความคิดเห็นของท่าน