ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็นของท่าน